Algemene Voorwaarden DKMF Fight Concepts

onderstaand geldt voor alle door DKMF FC aangeboden disciplines

Krav Maga, Eskrima, Hybrid Combat Systems en Bokscardio lijken individuele sporten; de praktijk is anders. Je kan alleen van, met  en door elkaar leren. Wij verwachten  van ieder lid een regelmatige opkomst. Ben loyaal naar de instructeur maar vooral naar je mede-studenten. Kun je die loyaliteit niet opbrengen dan is het het overwegen waard een andere club te uit zoeken. 

Lidmaatschap & Contributie

1. Bij inschrijving betaalt u de eerste maand en de inschrijfkosten vóór de eerste training middels de in het welkomstbericht, volgend op uw inschrijfformulier, toegevoegde betaallink. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap dient de contributie maandelijks vooruit betaald te worden.

2. Elke maand - ca. 14 dagen voor de dan komende trainingsmaand wordt een email verzonden aan het door u bij inschrijving verstrekte emailadres met daarin de contributiefactuur. In een apart verzonden WhatsApp bericht ontvangt u de bijbehorende betaallink. DKMF Fight Concepts verzoekt u deze te voldoen vóór de in dat bericht vermelde einddatum.

DKMF Fight Concepts verzoekt je deze te voldoen vóór de einddatum van de contributiefactuur.

3.U bent verantwoordelijk voor de goede werking en geldigheid van het emailadres en het telefoonnummer.

4. Wijzigt uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, abonnement, lidmaatschap o.d. dan meldt u die wijziging onmiddellijk.

5. Betaal tijdig!! Bij elke REMINDER na te late betaling worden € 7,50 kosten berekend. Na de derde REMINDER wordt de vordering uit handen gegeven. Dit brengt hoge extra kosten – minimaal € 45,= bij de eerste incassobrief - met zich mee.

6. Bij te late betaling kan er niet getraind worden.

7. Alle tarieven kunt u vinden in onze site.

8. Uw lidmaatschap loopt door tot opzegging. Dat kunt u – uitsluitend online - op elk gewenst moment doen echter wel vóórdat de contributiefactuuur voor de aanstaande periode is verstuurd. Contributiefacturen worden rond 14 dagen vóór het begin van de nieuwe periode. Opzeggingen middels andere media of kanalen zijn niet mogelijk.

Er kan geen sprake zijn van restituering van - een deel van - de contributie. Is de nieuwe contributie factuur al verstuurd dan dient deze betaald te worden alvorens de uitschrijving wordt behandeld.

9. Is er sprake van een betalingsachterstand dan kan er niet uitgeschreven worden; contributies blijven doorlopen en bij weigering van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven. Let wel: dit brengt hoge extra kosten – minimaal € 45,= bij de eerste incassobrief - met zich mee. Gewoon stoppen met trainen en niet meer betalen is NIET de manier om uit te schrijven.

10. Tijdens vakantieperioden - ook privé vakanties of tijdens andere privé redenen voor langdurige afwezigheid - en feestdagen lopen de contributies door; er wordt in principe - als de mogelijkheden zich voordoen - doorgetraind volgens een eventueel in te stellen vakantierooster. Schrijft u voor een vakantieperiode uit en vervolgens na de vakantieperiode weer in dan dient u wederom inschrijfgeld te betalen. Eventuele kortingsakties waaraan u eerder deelnam komen dan te vervallen.

11.Eenmaal gedane betalingen worden nooit gerestitueerd.

12. Ook bij langdurige ziekte of blessures blijven de contributies doorlopen. Pauzeren / bevriezen van lidmaatschappen behoort niet tot de mogelijkheden. 

13. Langdurige contracten zijn er in twee vormen:

(a) het jaarabonnement reguliere training wordt maandelijks geïncasseerd. Het is niet mogelijk dit contract tussentijds op te zeggen met uitzondering van ernstige ziekte / overlijden. Dit jaarcontract wordt na 12 maanden doorgezet naar een nieuwe contract met de duur van een jaar. Indien het lid dat wenst kan na 12 maanden ook worden overgegaan op een – iets duurder - maandelijks op te zeggen contract.

(b) jaarcontract instructeursopleidingen en Jeugdfond Sport en Cultuur. Dit zijn jaarcontracten die na afloop omgezet worden – indien gewenst - naar een maandelijks op te zeggen contract. Voortijdige opzeggingen van jaarcontracten zijn niet mogelijk. Restitutie evenmin.

Algemeen

14. Voor deelname aan de trainingen geldt in principe een minimum leeftijd van ca. 16 jaar, ook afhankelijk van physiek en algemene ontwikkeling.

15. Minimaal 10 minuten voor trainingstijd bent u aanwezig.

16. De instructeur behoudt zich het recht voor om studenten te verwijderen van de trainingslocatie en/of het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen bij storend of afwijkend gedrag zowel voor, tijdens of na de trainingen. Het gebruik van Krav Maga Hybrid, Eskrima en/of Hybrid Combat System buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van uzelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die perso(o)n(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga Hybrid, Eskrima en/of Hybrid Combat System proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Krav Maga Hybrid, Eskrima en/of Hybrid Combat System voor kwade doeleinden (m.n. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap en aangifte bij daartoe bevoegde instanties.

17. Iedere student die actief deelneemt aan Krav Maga Hybrid, de Eskrima trainingen en/of Hybrid Combat System moet verplicht een W.A.-verzekering hebben. Schade die u anderen eventueel toebrengt wordt dan gedekt. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Check dit!! Heeft u deze nog niet dan moet u deze verzekering alsnog afsluiten.

18. Dojo/zaal wordt tijdens een training alleen verlaten na inkennisstelling en met goedkeuring van de instructeur.

19. Voor onze trainingspartner wordt het nodige respect getoond en houdt u de gangbare gedragsnormen in acht. Als hij/zij u verzoekt te stoppen of de oefeningen rustig(er) uit te voeren dan doet u dat.

20. U traint met diegene die u uitnodigt of die u door de instructeur toegewezen wordt.

21. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd. Ongecontroleerd trainen - hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier - wordt niet geaccepteerd.

22. Indien u iemand tijdens de les verwondt, moet u hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op u verhaald worden, vandaar dat een WA-verzekering wordt aangeraden (zie 16).

23. Traint/oefent u met een nieuweling of iemand met een lager trainingsniveau dan dient u zich aan dat lagere niveau aan te passen. Uw taak is dan primair die persoon te helpen naar een hoger niveau te komen.

24. Er bevinden zich geen andere personen op de trainingsvloer dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig op een bank plaats te nemen en daar vooral niet vanaf te komen tijdens de training.

25. Mobiele telefoons e.d. zijn uit. In geval van verwachte calamiteiten of anderszins dient dat gemeld te worden aan de instructeur.

26. Eten tijdens de training is niet toegestaan. Heeft u een medische urgentie dan dient u dit te melden aan de instructeur. Bidons zijn toegestaan.

27. Verboden te roken.

28. Studenten onder invloed (alcohol, drugs of anders) worden onmiddellijk verwijderd.

29. Het is niet toegestaan opnamen van welke aard dan ook tijdens de trainingen te maken.

30. Blessures en andere fysieke dan wel psychische ongemakken o.d. dienen voor aanvang van de training aan de instructeur gemeld te worden.

31. Wilt u iets zeggen: bitje uit ... beter voor de verstaanbaarheid.

HYGIËNE, KLEDING, BESCHERMING EN UITRUSTING

32. Iedereen beschikt over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, schone sportkleding etc.

33. Wondjes worden verbonden en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat. Studenten zijn verplicht een basissetje EHBO bij zich te hebben tijdens de training bestaande uit tenminste pleisters en tape van goede kwaliteit.

34. Piercings, sieraden, brillen e.d. zijn niet toegestaan i.v.m. veiligheid. Sommige piercings kunnen evt. worden afgeplakt; zulks ter beoordeling van de instructeur. Het dragen van contactlenzen is voor eigen risico.

35. Lange haren dienen samengebonden te worden met elastiek o.d. zonder scherpe of harde delen.

36. Alle noodzakelijke trainingsmaterialen kunnen bij de instructeur aangeschaft te worden. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, wordt afgeraden om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

37. Voorgeschreven kleding: zwarte lange trainingsbroek en T-shirt; mouwen en broekspijpen niet opgerold. Voorts dient iedere student in het bezit te zijn van een gebitsbeschermer, MMA handschoenen en een toque. Aanbevolen voor dames is een sportbeha met flexibele hard kunststof beschermers.

38. De dojo / zaal mag alleen betreden worden met binnenschoenen. Alleen sokken zijn i.v.m. blessures niet toegestaan.

39. Binnen één maand na aanmelding dienen de studenten over een eigen set oefenwapens te beschikken welke bij iedere training ook aanwezig zijn: kubotan, rattan stok ca. 70 cm en een metalen oefenmes.

40. Hoewel slechts oefenwapens dienen zij, met uitzondering van de kubotan, alleen te worden vervoerd van huis naar de sportschool v.v. niet zichtbaar in een afgesloten sporttas.

41. Stoot- en trapkussens e.d. worden door de lesgevende organisatie verschaft. In verband met de wapenwet kunnen geen oefenpistolen worden aangeschaft, die worden daarom uitsluitend door de instructeur verzorgd.

AANSPRAKELIJKHEID

42. Het deelnemen aan de trainingen Krav Maga Hybrid, Eskrima en Hybrid Combat System bij DKMF Fight Concepts geschiedt geheel voor eigen risico. DKMF Fight Concepts, de instructeur en de door de instructeur aangestelde assistent dan wel vervanger zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan of van goederen. Ook aanvaarden DKMF Fight Concepts, de instructeur en de door de instructeur aangestelde assistent danwel vervanger geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade bij de deelnemers aan de Krav Maga Hybrid, W.K.F.S. Eskrima en Hybrid Combat System trainingen.

43. Middels ondertekening van het inschrijfformulier, het aanmeldingsformulier of lidmaatschapsformulier, verklaart de student dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De studenten zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga Hybrid, Eskrima en Hybrid Combat System risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga Hybrid, Eskrima en Hybrid Combat System en/of het beoefenen van sportdisciplines (bijv. een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga Hybrid, Eskrima en Hybrid Combat System kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student DKMF Fight Concepts en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

DKMF Fight Concepts behoudt zich het recht dit reglement aan te passen en/of te wijzigen

Almere, 17 juni 2024

========================================================

Privacyverklaring DKMF Fight Concepts

DKMF Fight Concepts, gevestigd aan Paukenstraat 93 1312WK Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DKMF Fight Concepts

www.kravmaga-hybrid.com

Paukenstraat 93, 1312WK Almere

+31653192418

J.H.M. Cuijpers is de Functionaris Gegevensbescherming van DKMF Fight Concepts Hij/zij is te bereiken via info@kravmaga-hybrid.com

• Persoonsgegevens die wij verwerken

DKMF Fight Concepts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kravmaga-hybrid.com, dan verwijderen wij deze informatie.

• Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DKMF Fight Concepts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Geautomatiseerde besluitvorming

DKMF Fight Concepts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DKMF Fight Concepts) tussen zit. DKMF Fight Concepts gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[geen geautomatiseerde systemen worden gebruikt]

• Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolang het lidmaatschap/verbintenis met DKMF Fight Concepts duurt. Gegevens worden na afmelding direct vernietigd.

• Delen van persoonsgegevens met derden

DKMF Fight Concepts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

• Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DKMF Fight Concepts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

• Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DKMF Fight Concepts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kravmaga-hybrid.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DKMF Fight Concepts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

• Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DKMF Fight Concepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kravmaga-hybrid.com

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

DKMF Fight Concepts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > tot weder-(op)zegging van abonnementen

Personalia > Bewaartermijn > tot weder-(op)zegging van abonnementen

Adres > Bewaartermijn > tot weder-(op)zegging van abonnementen

Enzovoort > Bewaartermijn > tot weder-(op)zegging van abonnementen

DKMF Fight Concepts

J.H.M. Cuijpers

Paukenstraat 93

1312WK Almere

+31 6 53 192 418